Алкалоид со потврдени сертификати за добра производна пракса за ЕУ

Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Словенија (JAZMP), по извршената инспекција во погоните за производство на лекови на Алкалоид АД Скопје, ги потврди сертификатите за сообразност со начелата на Добрата производна пракса (GMP)


Мираковски: Одржувањето на системите за мониторинг на аерозагадувањето - императив за државата

Државната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух, која ја има воспоставено МЖСПП, според големината на територијата и популацијата на одделните земји е споредлива на регионално ниво, како од аспект на просторната покриеност така и од аспект на обемот на загадувачки материи што се следат