Водостоите на повеќето реки во земјава се намалени, а некои се нешто повисоки или во рамки на просекот за мај.

Според денешните хидролошки мерења, драстичен пад бележи Струмица кај Ново Село, а Црн Дрим кај Ложани и Црна Река кај Новаци се двојно пониски од просекот.

Езерата се без поголеми промени, а Преспанското за 10 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум.


Администратор
04/05/2021 12:31